Oznamy – 13. nedeľa v cezročnom období

Download (%PDF, 23KB)

pdfPre dokončenie rekonštrukcie farskej budovy je potrebná pomoc vás, veriacich. Na základe možností a schopností prosíme o finančnú pomoc pri dokončení rekonštrukcie. Svoju podporu môžete zrealizovať poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo obálkovou formou, ktoré nájdete pri východe z kostola u sväteničiek. Obálky môžete odovzdať osobne na farskom úrade alebo ich vhodiť do pokladničiek pod sväteničkami.

  • Vo farskom kostole sviatosť zmierenia vysluhujeme v utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu pol hodinu pred svätou omšou.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu, po svätých omšiach vykonáme pobožnosť litánií k Božskému Srdcu.
  • Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na birmovanie pre žiakov ZŠ a SŠ. Veková hranica je terajší 7. ročník ZŠ a starší. Návšteva hodín náboženstva je súčasťou prípravy na birmovku. Prihlášky si môžete prevziať po sv. omšiach v sakristii, alebo u katechétu do 30. júna 2016.
  • Zbierka na dokončenie vnútorných prác na budove fary z minulej nedele bola 2 473,20 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu po svätých omšiach vykonáme zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné pán Boh zaplať!
  • Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlášky si môžete prevziať na Farskom úrade. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.