Oznamy – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

birm

Download (%PDF, 22KB)

pdfPre dokončenie rekonštrukcie farskej budovy je potrebná pomoc vás, veriacich. Na základe možností a schopností prosíme o finančnú pomoc pri dokončení rekonštrukcie. Svoju podporu môžete zrealizovať poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo obálkovou formou, ktoré nájdete pri východe z kostola u sväteničiek. Obálky môžete odovzdať osobne na farskom úrade alebo ich vhodiť do pokladničiek pod sväteničkami.

  • V mimoriadnom roku Milosrdenstva sa otvára mimoriadna príležitosť prijať sviatosť birmovania pre každého pokrsteného dospelého kresťana katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok života. Prvé kolokvium bude 21. mája 2016 o 9.00 v pastoračnom centre.
  • V mesiaci máj sa Cirkev zvlášť utieka k Panne Márii. Preto sa budeme po záverečnom požehnaní, po sv. omši, modliť Loretánske litánie.
  • Ohlášky pred diakonskou vysviackou:

„Andrej Bošňák, nar. 28. júna 1991 v Bratislave,

Syn Juraja a Ibolyi rod. Ajpekovej,

Seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave,

Bude dňa 11. júna 2016 vysvätený za diakona.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke,

Je povinný to ohlásiť na farskom úrade.“

  • Na diakonskú vysviacku, nášho bohoslovca Andreja Bošňáka, plánujeme autobusovú dopravu. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.